«ارسی» یکی از روستاهای شهرستان جلفاست که به عنوان صنعتی‌ترین روستای کشور معروف است؛ چراکه اهالی آن بیشتر به فعالیت‌های صنعتی و تولیدی مشغول هستند و گفته می‌شود ۶۰ کارگاه بزرگ و کوچک صنعتی در این روستا فعال است. به…