قصر سویل (Alcázar of Seville ) ، یک قصر سلطنتی  در سویل ، کشور اسپانیا می باشد که در اصل قلعه وابسته به اهالی شمال افریقا می باشد.  این قصر یکی از بهترین نمونه باقی مانده از معماری mudéjar است.…