فواید و اطلاعات مربوط به مسابقات دوچرخه سواری دوچرخه مسابقاتی، با دوچرخه معمولی تفاوت دارد. وزن دوچرخه های مسابقاتی سبک تر و دسته (فرمان) آنها پائین تر از زین است. این نوع دوچرخه ها را که کورسی نامیده می شوند،…

فواید و اطلاعات مربوط به مسابقات دوچرخه سواری