شهر دوقلوها در بوسنی و هرزگوین در این شهر در مدتی حدود سه سال از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ ۲۱ جفت دوقلو به دنیا آمده است که امری بی سابقه است. این شهر تاریخی که حدود ۲۰هزارنفر جمعیت دارد پیش…

شهر دوقلوها