تاثیر دوستی‌های دوران کودکی در زندگی آینده افراد یافته‌های یک پژوهش حاکی از آن است، دوستی‌های دوران کودکی و نوجوانی ممکن است در سلامت زندگی آینده فرد موثر باشد. جوزف آلن، محقق دانشگاه ویرجینیا گفت: داشتن دوستی صمیمی از گروه…

تاثیر دوستی‌های دوران کودکی در زندگی آینده افراد