فکر می کنید عشق برای ازدواج لازم است؟ چه بسا دو نفر که برای آنها اولین اولویت عشق است اما دقیقه ای نتوانند همدیگر را تحمل کنند. آیا عشق برای شروع زندگی لازم است؟ خیر. اکثر ازدواجهایی که با عشق…

به دل نشستن در ازدواج موفق