نظام «۳ـ۳ـ۶» به معنای دوره ۶ ساله ابتدایی، ۳ سال دبیرستان (سیکل اول) و ۳ سال دبیرستان (سیکل دوم) است که در دوره ابتدایی از سال ۱۳۰۲ شمسی و در دوره متوسطه از مهرماه سال ۱۳۱۳ آغاز شد؛ این نظام…

کتاب ششم ابتدایی