دختر چاق و زشتی که با بیماریش بسیار زیبا شد این دختر جوان تاکید میکند این شرایط هرگز باعث نشده است او از انجام آنچه دوست دارد باز بماند.او که ۱۹ ساله است و صورت زیبایی نیز دارد بسیار به…

دختر چاق و زشتی که با بیماریش بسیار زیبا شد