پزشکان به زنان توصیه می کنند که در دوران یائسگی فعالیت های ذهنی مانند کتاب خواندن و جدول حل کردن انجام دهند تا به زوال عقل مبتلا نشوند. کارشناسان می گویند:دوران یائسگی را باید زمان کاهش مصرف کالری ها، انجام…

دوران یائسگی