اگر چه تاکنون ۲۰۰ نوع ویروس سرماخوردگی معمولی شناخته شده، اما هنوز ویروس‌ های عامل ۳۰ تا ۵۰ درصد موارد سرماخوردگی افراد بالغ ناشناخته باقی مانده اند. همچنین، به علت تنوع زیاد ویروس‌ های ایجاد کننده بیماری سرما خوردگی، بروز…

سرماخوردگی