مدیر تحقیقات بخش گوش‌شناسی در درمانگاه چشم و گوش Mount Sinai، Ana Kim، معتقد است آخرین کاری که باید برای تمیز کردن جرم گوش استفاده کنید، استفاده از گوش‌پاک‌کن است.   چرا نباید از گوش‌پاک‌کن استفاده کنیم؟ جرم گوش ترکیبی…

جرم گوش