ترک پوستی یا استریا (stria) عبارت است از ایجاد خطوط تقریبا فرو رفـته پوستی که بیشـتر در نواحی تحـت کشــش به وجـود می آیـد. ترک پوستی، به مرور زمان کمتر می شود، ولی به طور کامل ناپدید نمی شود. این…

ترک پوستی