زالو درمانی،یکی از درمان های طب سنتی برای برخی از بیماری ها که امروزه باب شده است. همه ممکن است زالو دیده باشید.کرم های لزجی که در آب غوطه می خورند و به شما حالت چندش آوری می دهند.هیچکس دوست…