بلفاریت یا التهاب پلک ها بویژه در لبه آنها رخ می دهد. این بیماری شایع بوده و ممکن است بر اثر یک عفونت خفیف میکروبی و یا بیماری پوستی منتشر ایجاد شود. بلفاریت به دو شکل رخ می دهد: بلفاریت…

درمان التهاب پلک