چرا گاهی بی اختیار از چشم ها اشک می ریزد؟ چشم های ما برای این که تمیز بمانند، اشک تولید می کنند. در واقع هر بار که پلک می زنیم، اشک به طور طبیعی چشم های ما را شسته و…

چرا گاهی بی اختیار از چشم ها اشک می ریزد؟