زندگی زناشویی،برای هر فرد از مهمترین مراحل زندگی می باشد. مردان و زنان برای زندگی زناشویی خود معیارها متفاوتی دارند.زیبایی،خوش اخلاقی،معتقد بودن،دینداری،اعتماد و وفاداری و …..ویژگی های متفاوتی هستند که ممکن است برای هر فرد دارای اهمیت باشند یا کم…