نپال تنها کشور ی است که پرچمش مستطیلی نیست چشمان ما اندازه ی زمان تولدمان است و تغییری نمیکنند کوچکترین استخوان در بدن انسان در گوش او قرار دارد . هر روز ۴۰۰۰ کلمه از زبانهای مختلف به زبان پارسی…

دانستنی ها