چرا خون جانوران قطبی منجمد نمی شود؟ دانشمندان کانادایی به کمک ترکیب اشعه ایکس و انکسار نوترونی در پی کشف چگونگی زندگی حیوانات قطبی و یخ نزدن خون آن ها و همچنین نحوه عملکرد بدن آن ها بوده اند. آنان…

چرا خون جانوران قطبی منجمد نمی شود؟