موسی مندلسون پدر بزرگ آهنگساز شهیر آلمانی، انسانی زشت و عجیب الخلقه بود. قدّی بسیار کوتاه و قوزی بد شکل بر پشت داشت.به گزارش پارس ناز موسی روزی در هامبورگ با تاجری آشنا شد که دختری بسیار زیبا و دوست…

موسی مندلسون پدر بزرگ آهنگساز شهیر آلمانی