خودروسازان زیر ذره بین مجلس/شمارش معکوس برای کاهش قیمت ها نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت های خودروساز موافقت کردند. نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از خودروسازان موافقت کردند. به گزارش…

تحقیق و تفحص از خودرو سازان