مهمترین عللی که باعث خواب رفتن دستها و پاها میشوند عبارتند از: ۱- خواب رفتن بدنبال از فشار خارجی به عصب محیطی حتما تا به حال برای شما پیش آمده است که در موقعی که مدت زیادی به حالت چهارزانو…

خواب رفتن