شهرت و ثروت ، این ستاره ها را به جنون کشانده همیشه تحت تعقیب خبرنگاران بودن، محدودیت های قانونی که قراردادها برای آنها به وجود می آورند و به دست آوردن پولی بیش از آن که قدرت مدیریتش را داشته…

شهرت و ثروت ، این ستاره ها را به جنون کشانده