جوک های زیبا مخصوص تقدیم به همسر در دل من چیزی است مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح و چنان بی‌تابم، که دلم می‌خواهد بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه دورها آوایی است، که مرا می‌خواند…

جوک های زیبا مخصوص تقدیم به همسر