خمیردندان و مسواک؛وسایلی بهداشتی که حتی در دورترین نقاط نیز یافت می شود.اما این وسیله در بسیاری از خانه ها نقش تزیینی سروریس های روشویی دارند و خمیردندان ها تا سال ها دست نخورده باقی می مانند. آموزش سلامت و…

خمیردندان و مسواک