سال ۹۱ با تمام روزهای خوب و بدش در حال تمام شدن است و در این میان چه بسیار بزرگانی که در سال جدید در بین ما نیستند و تنها آثار و یادشان بر ذهن‌مان باقی خواهند ماند. * پروین‌دخت…

درگذشتگان نامدار سال ۱۳۹۱