لطیفه های خفن و تیکه دار صرفا جهت خنده !!! وقتی چای نبات هم افاقه نکرد مادرم هم فهمید که من “دلم”درد می کند برای دیدن تو بیا بنشین کنارم چای آوردم برایت من کنار تو همیشه چایم سرد میشود…

لطیفه های خفن و تیکه دار صرفا جهت خنده !!!