لطیفه های شیرین و خنده دار جوراب های لنگه به لنگه یک همسایه دلسوز دختر کوچولویی را که به مدرسه می رفت، متوقف ساخت و گفت: کوچولو! عجب جوراب های عجیبی به پا کرده ای، یک لنگه قرمز و یک…

لطیفه های شیرین و خنده دار

لطیفه های خفن و تیکه دار صرفا جهت خنده !!! وقتی چای نبات هم افاقه نکرد مادرم هم فهمید که من “دلم”درد می کند برای دیدن تو بیا بنشین کنارم چای آوردم برایت من کنار تو همیشه چایم سرد میشود…

لطیفه های خفن و تیکه دار صرفا جهت خنده !!!