بلندی خط چشم تا کجا باید باشد ؟ خط چشم و سرمه مواد سیاهی هستند که برای کوچک یا بزرگ نشان دادن چشم استفاده می شوند. اگر چشمان حساسی دارید باید مراقب مالیدن این گونه مواد به چشمانتان باشید. مواد…

بلندی خط چشم تا کجا باید باشد ؟