گرمای زیاد هوا چه خطراتی را برای بدن ایجاد می کند گرمای هوا تا یک حدی مشخصی برای بدن انسان قابل تحمل است و اگر هوا بیش از حد گرم شود انسان در معرض خطرات بزرگی همچون مرگ قرار خواهد…

گرمای زیاد هوا چه خطراتی را برای بدن ایجاد می کند