روش های خانگی نگهداری طولانی قارچ زمانی که بخواهید چندین کیلو قارچ را برای مدت زمان زیادی نگهداری کنید این فکر شمارا مشغول میکند که چه کنم تا قارچ هایم زمان زیادی در فریزر یا در هوای ازاد بمناد و…

روش های خانگی نگهداری طولانی قارچ