از آن‌جا که خشونت بدنی ساده‌ترین نوع خشونت است تا امروز هم اکثر محققان در این زمینه کار می‌کنند. تعاریف اولیه‌ای که برای خشونت ارایه شدند نیز بیشتر در رابطه با خشونت بدنی است. تعریف خشونت و انواع آن: از…

خشونت و پرخاشگری در رابطه از کجا می آید؟

اگر همسرم مرا دوست دارد چرا مرا کتک میزند با شوهری که دست بزن دارد چگونه رفتار کنیم؟ این گروه خشن! خشونت های خانگی معمولا توسط آقایان علیه خانم ها اعمال می شود و این اتفاق فقط منحصر به فرهنگ…

اگر همسرم مرا دوست دارد چرا مرا کتک میزند