قرآن کریم پیمان‌بستن با فاسقان را از آن جهت که عهد خود را با خدا شکسته‌اند غیرقابل اعتماد می‌داند و نتیجه پیمان‌شکنی را فساد در زمین و خسارت دانسته است. وفای به عهد و پیمان که یکی از فرایض و…

کاری که به تدریج انسان را «مفسد فی‌الارض» می‌کند