روش های تربیت کردن کودکی حرف شنو و گوش به فرمان از شکست نهراسید: اگر تا دیروز رفتار دیگری با فرزندتان داشته‌اید و از امروز تصمیم گرفته‌اید رویه‌ای متفاوت در پیش بگیرید، احتمال شکست زیاد است. شما به فرزندتان مهلت…

روش های تربیت کردن کودکی حرف شنو و گوش به فرمان