از خصلت‏هاى بسیار زیبا که غم و اندوه را از دل دیگران مى ‏زداید نشان دادن خوش رویى است، کارى که براى انسان هیچ هزینه‏اى ندارد. چقدر شایسته است انسان هنگامى که مى خواهد با زن و فرزند، پدر و…

خوش رويى‏ از دیدگاه معصومین