بیشتر کارهایی که در زندگی انجام می دهیم، روتین و واکنشی هستند و عمدی و آگاهانه نمی باشند. در اینجا به ۲۰ موردی اشاره می کنیم که هر کس حداقل یک بار در زندگی بهتر است آنها را تجربه کند.…

حداقل یک‌بار در زندگی این کارها را انجام دهید