پژوهش های محققان فرانسوی نشان داد که کاهش آب بدن کارایی حافظه کوتاه مدت را کاهش داده و موجب اختلال در توانایی تمرکز می شود. تقریباً ۶۰ درصد بدن انسان را آب تشکیل داده است و بافت مغز، خود به…

حافظه کوتاه مدت