این مسابقه در ماه مارس در کابل شکل ملی پیدا می کند و امسال نیز این مسابقه خشن انجام شد.

مسابقات خروس جنگی سال ۲۰۱۳