” کسانی که در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهند داد “     ” کسی که در آفتاب زحمت کشیده، حق دارد در سایه استراحت کند “     ” بهتر است دوباره سئوال کنی، تا اینکه…

جملات انرژی بخش موفقیت