ابرهای غارتگر دیرزمانی پیروز نخواهند ماند، دیر زمانی صاحب آسمان نخواهند بود و اختران را تنها به ظاهر در کام خود فرو می برند. والت ویتمن   ◊◊◊◊◊◊◊ جملات والت ویتمن ◊◊◊◊◊◊◊   تو نباید آنچه را ثروت و مال…

سخنان زیبای والت ویتمن