چه زمان آب سرد بنوشیم و چه زمان آب گرم بنوشیم ؟ علم سنتی چینی بر اهمیت دمای آبی که می نوشیم، تاکید کرده است. آب منبع حیات است و همه ما برای سالم ماندن خود به آن احتیاج داریم.…

چه زمان آب سرد بنوشیم و چه زمان آب گرم بنوشیم ؟