زندگی بر اساس بایدها و نبایدها پیچیده می شود پیام هایی هست که از طرف والدین، همسالان یا جامعه به شما می رسند و عبارات حاوی «باید» را در ذهنتان تقویت می کنند. این «باید» ها معیاری می شوند برای…

زندگی بر اساس بایدها و نبایدها پیچیده می شود