مضرات استفاده از روروک برای کودک استفاده از روروک ممکن است موجب بعضی اختلالات در تکامل حرکتی کودک شود بعضی ازمضرات روروک برای کودکان * معمولا استفاده از روروک برای کودکان در هیچ زمانی توصیه نمیشود.هنگامی که کودک از روروک…

مضرات استفاده از روروک برای کودک