ابتدا از سمت چپ سرتان شروع کرده و مانند تصویر مویتان را ببافید.   بعد از اتمام کار قسمت بافته شده را جدا کرده و قسمت نبافته را مانند تصویر زیر پیچانده و گرد کنید. انتهای موی تان را با…

آموزش تصویری مدل موی جمع با بافت یکطرفه