باید بدانیم چه چیزهایی باعث استرس در ما می شود. ما می توانیم با آگاهی نسبت به عوامل استرس زا از آن ها پرهیز و اجتناب کنیم. زندگی بدون استرس شاید امکان پذیر نباشد. استرس گاهی حتی می تواند مفید…

پدر استرس را در آورید