اولین دندانپزشک در زمان قاجار که بود؟ دندانپزشکی و دندانسازی در ایران تا زمان ناصرالدین شاه قاجار به عنوان یک حرفه تخصصی مطرح نبود تا اینکه وی در سفر دوم خود به فرنگ اولین متخصص دندانپزشک و دندانساز را به…

اولین دندانپزشک در زمان قاجار که بود؟