بهترین تمرین ذهنی برای افراد مضطرب داشتن اضطراب اجازه تمرکز بر روی کارها را نمی دهد بیایید خودمان را از بازی های رایانه ای، موبایلی و اینترنتی دور کنیم، زیرا بسیاری از آنها باعث حواسپرتی ما خواهند شد. همیشه سعی…

بهترین تمرین ذهنی برای افراد مضطرب