این بازی مخصوص دختران بود به این صورت که همگی جمع می‌شدند و یک نفر را با عنوان رئیس انتخاب می‌کردند این بازی به صورت نشسته انجام می‌گیرد.   بعد رئیس یک سنگ کوچک را برداشته و سنگ را زیر…

بازی محلی اشكم بق بقو