این وسایل تاثیر بسزایی در کاهش اسپرم و توان بارورشدن در مردان می شود همچنین سبب تضعیف نیروی باروری در خانم ها نیز میشود. اگر متخصصان و مسئولان برنامه آموزش رابطه موثر به زوجین را به طور کامل اجرا کنند…

بارور شدن مردان