تمام وجودم را در قلبم ، قلبم را در چشمانم ، چشمانم را در زبانم خلاصه می کنم تا بگویم روز تولدت مبارک باد … . . . تو هیچ چیز کم نداری برای همه چیز من بودن … تولدت…