این عکس مربوط به زمان مربی گری دایی در سایپا است، دایی و جابر روزبهانی.

علی دایی